Dostęp do leków aborcyjnych jest prawem człowieka?

Czy dostęp do leków aborcyjnych jest prawem człowieka?

WHO wymieniła leki aborcyjne mifepriston i mizoprostol jako niezbędne leki od 2005 r

Dostęp do podstawowych leków w ramach prawa do najwyższego możliwego do osiągnięcia poziomu zdrowia („prawo do zdrowia”) jest dobrze uzasadniony w wielu międzynarodowych traktatach dotyczących praw człowieka, takich jak:

  • Powszechna deklaracja praw człowieka: art. 25.1 z 1948 r
  • Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej; Art. 5 lit. e) ppkt (iv) w 1965 r
  • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych: artykuł 12.1 z 1966 r .;
  • Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet; Art. 11 ust. 1 lit. f), art. 12 i art. 14 ust. 2 lit. b) w 1979 r .;
  • Konwencja o prawach dziecka z 1989 r .; Artykuł 24;
  • Międzynarodowa konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin; Art. 28, 43 lit. e) i 45 lit. c) w 1990 r .;
  • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych: art. 25 w 2006 r.

Autorytatywny Komentarz Ogólny 14 (2000) stosuje ponadto zasady dostępności, dostępności, stosowności i gwarantowanej jakości towarów i usług, które obejmują niezbędne leki „zgodnie z definicją zawartą w Programie działania WHO w sprawie podstawowych leków”

W październiku 2011 r. Anand Grover, specjalny sprawozdawca ONZ ds. Prawa do zdrowia, przedłożył Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ raport, w którym stwierdził: „Przepisy karne penalizujące i ograniczające wywoływane aborcje są paradygmatycznymi przykładami niedopuszczalnych barier w realizacji prawa kobiet do zdrowie i musi zostać wyeliminowane. Przepisy te naruszają godność i autonomię kobiet, poważnie ograniczając podejmowanie przez kobiety decyzji dotyczących ich zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.

W komentarzu ogólnym nr 22 (2016) dotyczącym prawa do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego (art. 12 Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych) stwierdzono, że „podstawowe leki powinny być również dostępne, w tym szeroka gama metod antykoncepcyjnych, takie jak prezerwatywy i antykoncepcja w nagłych wypadkach, leki do przerywania ciąży i opieki poaborcyjnej oraz leki, w tym leki generyczne, do zapobiegania i leczenia zakażeń przenoszonych drogą płciową i HIV. ”

Definicja zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia brzmi: „Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności”